UDC 616.89
SPSIDE 34 (1) 1-64 (2006)
ISSN 0303-7908
SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
SOCIAL PSYCHIATRY
ZAGREB
VOL. 34 2006
BROJ/NUMBER 1

 

SADRŽAJ-CONTENTS


PREGLED/REVIEW

P. Mohr, J. Furedi, D. Swingler, I. Bitter, M. Dumitru Gheorge, Lj. Hotujac, M. Jarema, M. Kocmur, G. Ivanov Koychev, S.N. Mosolov, J. Pecenak, J. Rybakovski, J. Svetska, N. Sartorius
A historical overview of psychiatry in selected countries of Central & Eastern Europe

(Povijesni pregled psihijatrije u odabranim zemljama Centralne i Istočne Europe) ............................... 3

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI/ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS

M. A. Sesar, D. Begić
Stavovi zdravstvenih djelatnika prema HIV/AIDS-u

(Attitudes of health professionals towards HIV/AIDS) .............................................................. 9

J. Petković, E. Tupković, I. Pajević
Eavaluacija liječenja pacijenata s miješanim anksiozno depresivnim poremećajem psihofarmakoterapijom i kognitivno-bihevioralnom psihoterapijom

(Evaluation of psychopharmacotherapy and cognitive bihevior psychotherapy in patients with mixed anxiety-depressive disorder) ......... 21

STRUČNI RADOVI/PROFESSIONAL PAPERS

D. Veronika, M. Vlastelica, S. Pavlović
"Teški" pacijent u grupi - grješka u odabiru?

("Difficult" patient in group - bad selection?)................................................. 26

S. Pavlović
Unutarnji svjetovi zamjenske djece i kontratransfer

(Internal worlds of replacement children and countertransference) ......................... 36

M. Marangunić
Poremećaj u ponašanju djece i adolescenata liječenih u Psihijatrijskoj bolnici za djecu i mladež u razdoblju 2000-2004. godine

(Behavior disorder in children and adolescents treated at Psychiatric Hospital for Children and Adolescents in the 2000-2004 period)......... 47

D. Poredoš, M. Kovač, S. Rendulić Slivar
Utjecaj socijalno-ekonomskih uvjeta života na rehabilitaciju pacijenata nakon operacije hernije lumbalnog diska

(The effect of socioeconomic conditions on rehabilitation in patients after lumbal disk hernia surgery) ........... 52

UPUTE AUTORIMA/INSTRUCTIONS TO AUTHORS ......................................... 63

SAŽECI / SUMMERIES

Soc. psihijatrija Vol. 34                              Br./No. 1                       Str./pp. 1-64                           Zagreb, ožujak/March 2006