English

Upute autorima

 • Časopis Socijalna psihijatrija objavljuje znanstvene, stručne i pregledne radove, prikaze bolesnika i lijekova i metoda, osvrte, novosti, prikaze knjiga, pisma uredništvu i druge priloge iz područja socijalne psihijatrije i srodnih struka, uz uvjet da već nisu objavljeni u drugim časopisima ili knjigama. Radovi se tiskaju na hrvatskom ili engleskom jeziku. Iznimno redakcija može primiti i drugu vrstu rada (prigodni rad, rad iz povijesti struke I sl.) ako ga ocijeni korisnim za čitateljstvo.

Oprema rukopisa

 • Rad i svi prilozi dostavljaju se u 3 istovjetna primjerka. Rad ne smije imati više od 20 tipkanih stranica, mora biti tipkan dvostrukim proredom (najviše 30 redaka na jednoj stranici). S lijeve strane valje ostaviti bijeli rub širine 4 cm. Znanstveni i stručni radovi sadrže slijedeće dijelove: uvod, cilj rada, metode, rezultati, rasprava i zaključci. Uvod je kratak i jasan prikaz problema, u njemu se kratko spominju radovi onih autora koji su u izravnoj svezi s istraživanjem što ga rad prikazuje. Cilj je kratak opis cilja i svrhe istraživanja. Metode se prikazuju tako da se čitatelju omogući ponavljanje opisana istraživanja. Metode poznate iz literature ne opisuju se, nego se navode izvorni literaturni podaci. Ukoliko se navode lijekovi, rabe se njihova generička imena (u zagradi se može navesti njihovo tvorničko ime). Rezultati se trebaju iznijeti jasno i logično. Značajnost rezultata treba prikazati statistički. Svi mjerni rezultati navode se u SI jedinicama. Rasprava je završni dio rada u kojem se opisuju i tumače rezultati te uspoređuju s postojećim spoznajama na tom području. Zaključci moraju odgovoriti postavljenom cilju rada.

Prilozi obuhvaćaju:

 • Poseban list papira na kojem se navodi naslov rada, puna imena i prezimena autora, ustanova u kojoj je rad izveden te adresa prvog autora, na koju se Urednički odbor može kasnije obratiti. Sažetak se prilaže na posebnom papiru i ne smije sadržavati više od 200 riječi. U sažetku treba navesti temu i svrhu rada, metodologiju i glavne rezultate, kratak zaključak. Ispod sažetka treba napisati 2 do 5 ključnih riječi koje su bitne za brzu identifikacijsku klasifikaciju sadržaja rada. Sažetak treba napisati na hrvatskom i engleskom jeziku. Tablice i slike. Tablice se prikazuju na posebnome listu papira. Moraju imati svoj redni broj koji ih povezuje sa tekstom I naslov. Slike i crteže treba izraditi tušem na bijelom crtaćem ili paus-papiru. Fotografije moraju biti crno-bijele, dovoljno kontrasne na sjajnom papiru. Na poleđini svake fotografije treba olovkom napisati njen broj, naslov rada (bez imena autora) i oznaka gore-dolje. Reprodukcija slika i tablica iz drugih izvora treba popratiti dopuštanjem njihova autora I izdavača.

Popis literature

 • Popis literature piše se na posebnom papiru, rednim brojevima prema redoslijedu kojim se citat pojavljuje u tekstu. Literatura se citira na Vancouverski način:
 • Rad u časopisu: Navode se imena svih autora ako ih je 6 ili manje; ako ih je 7 I više, navode se prva 3 I dodaje "I sur." Naziv časopisa skraćuje se prema Index medicus-u
 • Primjer: Watson JP Eliot SA, Rugg JA, Brough DI. Psychiatric disorder in pregnancy and the first postnatal year. Br J Psychiatry 1984; 144:453-462.
 • Knjige I monografije: Eisen HN. Immunology: An introduction to Molecular and Cellular Princuplesof the Immune Response. 5 izd. New York: Harper and Row, 1974.
 • Poglavlje u knjizi: Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of invading mi croorganisms. U: Sodeman, W.A. ur. Pathologic Physiology: Mechanism of Disease. Philadelphia: WB Saunders , 1974;457-472.
 • Zbornik radova: DuPont E. Bone marrow transplantation in severe combined immunodeficiency with unrelated MLC compatible donor. U: White HJ. Smith R, ur Proceedings of the third Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology. Houston: International Society for Experimental Hematology, 1974; 44-46.
 • Radovi se šalju na adresu Uredništva časopisa. Urednički odbor šalje prispjeli rad anonimno dvojici recenzenata. Ukoliko recenzent predlaže promjene ili dopune rada, kopija recenzije dostavlja se autoru radi konačne odluke. Redoslijed objavljivanja radova određuje Urednički odbor: prvi autor dobiva probni otisak rada na korekturu. Korigirani otisak treba vratiti na adresu tehničkog urednika u roku od tjedan dana.
 • Rukopisi se ne vraćaju.
 • Troškove lektoriranja engleskog jezika i tiskanja separata snosi autor.

Uredništvo