Organizacija zdravstvene zaštite

Organizacija zdravstvene zaštite

Integracija psihijatrije u primarnu zdravstvenu zaštitu igra ključnu ulogu u ranoj detekciji i liječenju mentalnih poremećaja te smanjenju stigme oko ovih poremećaja. Psihijatrijske usluge igraju glavnu ulogu u organizaciji službi za mentalno zdravlje. Praksa u Europi sugerira da bi liječnici obiteljske medicine trebali imati veću ulogu u liječenju mentalnih poremećaja. Međutim, trenutačna obuka liječnika obiteljske medicine nije dovoljna za tu svrhu.

Istraživanje pokazuje povećani interes za mentalno zdravlje među zdravstvenim radnicima i općom populacijom, posebno s obzirom na visoku prevalenciju mentalnih poremećaja. Preporuke uključuju organizaciju psihijatrije prema modelu zajednice, programe za smanjenje stigme, kontinuiranu edukaciju liječnika obiteljske medicine u području mentalnih poremećaja i mrežu psihijatara konzultanata.

Unatoč povećanju interesa za mentalno zdravlje, procenjuje se da manje od 10% stanovnika Hrvatske traži pomoć zbog mentalnih poremećaja. Razlozi uključuju neprepoznavanje poremećaja, komorbiditet s tjelesnim bolestima i stigmu oko mentalnih poremećaja. Prema nekim procjenama, čak 20-30% pacijenata može imati neprepoznate mentalne poremećaje.

Predloženi program reorganizacije Službe za mentalno zdravlje temelji se na osnivanju regionalnih centara i zona za bolju organizaciju i dostupnost usluga. Također, Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima ulogu u zaštiti mentalnog zdravlja, ali zahtijeva stručnu raspravu.

Borba protiv stigme i diskriminacije zbog mentalnih poremećaja od vitalnog je značaja. Ciljevi programa uključuju povećanje svijesti o mentalnim poremećajima, smanjenje stigme i promjenu negativnih stavova u različitim ciljanim skupinama. Liječnici obiteljske medicine trebaju biti educirani kako bi bolje liječili mentalne poremećaje.

Ukupno gledano, integracija psihijatrije u primarnu zdravstvenu zaštitu i borba protiv stigme oko mentalnih poremećaja ključni su za poboljšanje skrbi za osobe s mentalnim poremećajima u Hrvatskoj.

VIŠE PROČITAJTE OVDJE

No Comments

Post A Comment